تسمه و تسمه پروانه ماشین سنگین در بازرگانی تسمه و تسمه پروانه چلسی

نوع تسمه پروانه                                  سایز و تعداد

 

 1. مایلر پروانه                                          عدد A 62-2
 2. مایلر دینام                                          عدد A 42- 1
 3. اتکو بدون کولر کمپرسی                        عدد 8PK -1370
 4.  اتکو بدون کولر کمپرسی                       عدد8PK 1939
 5. اتکو بدون کولر کمپرسی                        عدد 8PK 2040
 6. هوو قدیم                                            عدد  A*39
 7. هوو قدیم                                            عدد  A *42
 8. هوو   قدیم                                          عدد  800 *5/9
 9. کامیون بادسان                                    عدد  1150 *5/9
 10. اتوبوس جدید                                       عدد  8PK   1625
 11. اتوبوس جدید                                       عدد   8PK  1650
 12. هندوان                                               عدد A *23 -1
 13. هندوان                                               عدد  B *44 -2
 14. کامیون مان                                         عدد   8PK  1380 -1
 15. اسکانیا پروانه                                      عدد    A *61 -1
 16. اسکانیا دینام                                      عدد    A *44
 17. هوو قدیم                                           عدد    A*42  -2
 18. هوو قدیم                                           عدد    A * 40 -2
 19. هوو قدیم                                           عدد    1- 825 * 5/9
 20. هوو قدیم                                           عدد    1 - 800 *5/9
 21. مید لام                                             عدد    2- 1264 *5/9
 22. پارسان                                             عدد    2- 1175 * 5/9
 23. فتون                                                عدد     2 -A *48
 24. اکسرو                                              عدد     9PK  2295
 25. اویکو ۳۳۰ دینام                                  عدد     1075 *5/9
 26. اویکو ۳۳۰ پروانه                                  عدد     2 - A *45
 27. اویکو ۴۴۰ دینام                                  عدد     A * 49
 28. اویکو ۴۴۰  پروانه                                 عدد     2 -  B*46
 29. اویکو   ۴۴۰ کولر                                  عدد     1 - A*39
 30. اتکو                                                 عدد      1 - 9PK  1939
 31. اتکو بارکش                                       عدد      8PK 1601
 32. اکتوروز                                             عدد      9PK  2835
 33. اکسرو                                             عدد      9PK  2295
 34. اکسرو                                             عدد      9PK  1890
 35. هیوندا معمولی                                عدد       1 - A*46
 36. هیوندا معمولی                                عدد       1 - B * 59
 37. هیوندا معمولی                                عدد       1- A * 23
 38. هیوندا اکروس                                   عدد      1- B * 44
 39. هیوندا اکروس                                   عدد      1 - B * 59
 40. هیوندا اکروس                                  عدد       1 - A * 43
 41. هیوندا اکروس                                  عدد       1 - A * 23    

 

تلفن :                                33117086   -    021 

تلفن :                                   33989026   -    021  

تلفکس  :                              33938095    -   021

تلفن همراه  :                        5397188      -   0912

/ 0 نظر / 95 بازدید